Menü
hu
Időpont igénylés Szobafoglalás 0
HU DE

Tisztelt jelentkező!

A 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR) alapján röviden az alábbi adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatót adjuk az Ön részére, azonban felhívjuk a szíves figyelmét, hogy a honlapunkra vonatkozó részletes adatvédelmi tájékoztató a http://wabi.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen elérhető.

Tájékoztatjuk, hogy az álláspályázatának Társaságunk részére történő megküldésével Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a pályázatban Ön által megadott személyes adatait Társaságunk kezelje.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A Társaságunk által történő adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk. 1. § (a.) pontja, tehát az Ön hozzájárulása, valamint a GDPR 6. cikk. 1. § (f.) pontja, azaz társaságunk jogos érdeke, míg az adatkezelés célja az Ön által megpályázott állásra történő alkalmasságának megállapítása.

A Társaságunk a jogos érdekére alapított adatkezelést arra a nem várt esetre végzi, ha Ön Társaságunkkal szemben munkaügyi jogvitát kezdeményezne; az adatkezelés időtartama az általános munkajogi elévülési idő, azaz 3 év.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a GDPR 6. cikk. 1. § (3) bekezdése alapján Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás visszavonására a Társaságunk jobs@wabi.hu e-mail címére történő, a hozzájárulás visszavonását egyértelműen tartalmazó e-mail küldésével kerülhet sor.

Tájékoztatjuk, amennyiben az adatkezeléshez történő hozzájárulását visszavonja, Társaságunk úgy tekinti, hogy Ön élt a törléshez való jogával, amely szerint Ön jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, s ebben az esetben Társaságunk az Önre vonatkozó személyes adatokat haladéktalanul törli azt követően, hogy a társaságunk jogos érdekére alapított adatkezelés időtartama, tehát 3 év eltelt.

Felhívjuk szíves figyelmét, amennyiben az álláspályázatát Társaságunk nem fogadja el, azonban az adatkezeléshez történő hozzájárulását nem vonja vissza, akkor úgy tekintjük, hogy a személyes adatainak a további tárolásához hozzájárult.

Ilyen esetben a megadott személyes adatait társaságunk 5 évig őrzi meg, majd ezt követően adatai automatikusan törlésre kerülnek.

A fenti időszak alatt történő adatkezelés jogalapja – a visszavonás hiányában – az Ön hozzájárulása, míg az adatkezelés célja az, hogy ha a megpályázott állás utólag megüresedik, ezen tényről Önt értesíthessük.

Tájékoztatjuk, hogy Ön a hozzáférési joga alapján jogosult arra, hogy a Társaságunktól erre irányuló megkeresésére bármikor visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy Ön a helyesbítéshez való joga alapján jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön által pontatlanul megadott személyes adatokat, illetve kérheti a személyes adatok kiegészítését, ha azokat hiányosan adta meg.

A fentieken túl, tájékoztatjuk Önt, hogy az adathordozhatósághoz való joga alapján jogosult arra, hogy az Ön által a Társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaságunk.

Felhívjuk szíves figyelmét továbbá, amennyiben olyan adatvédelmi incidens következne be az Ön személyes adatait érintően, amely valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, arról társaságunk haladéktalanul értesíteni fogja Önt.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával Ön kijelenti, hogy a hozzájáruló nyilatkozatát önkéntesen, a Társaságunknak a személyes adatok kezelésére vonatkozó konkrét és megfelelő tájékoztatása alapján tette meg.