Menü
hu
Időpont igénylés Szobafoglalás 0
HU DE

Adatvédelmi tájékoztató

Kedves Vásárlónk!

A 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR) alapján az alábbi adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatót adjuk az Ön részére a társaságunkkal történő szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő, a személyes adatok Társaságunk által történő kezelésére vonatkozóan. Kérjük, szíveskedjen a jelen tájékoztatónkat és szabályzatunkat figyelmesen végigolvasni!

Tájékoztatjuk Önt, hogy az Ön által választott beauty szolgáltatás nyújtására szóló szerződés megkötésére azzal kerül sor, hogy az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatások kódját tartalmazó karórát Ön Társaságunk munkatársától átveszi. A szerződés megkötéséhez szükség van arra, hogy Ön a személyes adatait társaságunk rendelkezésére bocsássa.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

1.) Tájékoztatjuk, hogy a szerződés megkötéséhez az alábbi személyes adatainak megadása szükséges:

- név, képmás, lakcím

A személyes adatai kezelésének a jogalapja elsődlegesen a GDPR 6. § (1) bekezdés b.) pontja, mivel az adatkezelés azon szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön szerződő félnek minősül; továbbá az Info tv. 5. § (1) bekezdés b.) pontja, mivel az adatkezelés a Társaságunk törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és Ön a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult az adatkezelés célja pedig az Önnel történő szerződés megkötése.

A személyes adatai kezelésének jogalapja másodlagosan pedig a GDPR 6. § (1) bekezdés c.) pontja, mivel a személyes adatainak kezelése a Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges; az adatkezelés célja az, hogy a beauty szolgáltatás teljesítése esetén a társaságunk a számvitelre, valamint az egyes adókötelezettségekre vonatkozó törvények szerinti kötelezettségét teljesítse.

Felhívjuk azonban szíves figyelmét arra, hogy ezen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelmi Szabályzat aláírásával Ön a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szerződésben Ön által megadott személyes adatait a Társaságunk kezelje, tehát az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk. 1. § (a.) pontja, azaz az Ön hozzájárulása is, míg az adatkezelés célja az Önnel történő szerződés megkötése.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a GDPR 6. cikk. 1. § (3) bekezdése alapján Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Felhívjuk azonban szíves figyelmét, amennyiben Ön társaságunkkal a szerződést megköti, azon megadott személyes adatait, amelynek kezelésére társaságunk a jogi - így különösen a számviteli törvény szerinti - kötelezettségeinek teljesítése céljából köteles, az erre irányuló törvényben meghatározott időpontig tárolni fogja, majd ezt követően adatai automatikusan törlésre kerülnek.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön beauty kezelése során előfordulhat, hogy társaságunk munkatársa fotó dokumentációt készít társaságunk tevékenységének népszerűsítése, munkatársaink munkájának bemutatása és marketing célok érdekében. Ezen esetben elsősorban olyan fényképfelvételek készülnek, amelynek fókusza a kezelést végző szakemberre és munkatársaira irányul, s az Ön képmása teljes egészében arról nem azonosítható, kizárólag az Ön egyes testrészei (így a haja, orra vagy a szája, keze, lába, stb.) láthatóak és egyéb személyes adata nem jelenik meg, azonban készülhetnek olyan képek is, amelyek kifejezetten az elvégzett kezelés eredményét (pl. elkészült frizurát, szakállat, sminktetoválást, sminket, stb.) hivatottak prezentálni, ezért az Ön képmása teljes egészében arról azonosíthatóvá válik. Külön is tájékoztatjuk arról, hogy Ön jogosult arra, hogy az ezen bekezdés szerinti célok érdekében készíteni kívánt fényképfelvételek ellen tiltakozzék, s ez esetben ilyen célból fényképfelvételt nem készítünk. Felhívjuk azonban szíves figyelmét, amennyiben a fényképfelvételek készítése ellen nem tiltakozik, annyiban úgy tekintjük, hogy a felvételek készítéséhez, valamint azoknak Társaságunk marketing céljaira – elsősorban a közösségi média felületeken (facebook, instagram, tiktok, stb.) keresztül – történő felhasználásához ezen nyilatkozat aláírásával hozzájárult azzal, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan az ezen tájékoztató 4.) pontja szerinti jogok illetik meg.

2.) Az adatkezelés időtartama

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatai kezelésének időtartamát a szerződés teljesítése esetén az egyes adókötelezettségekre vonatkozó jogszabályok határozzák meg, ezért a Társaságunk által kiállított számlán feltüntetett személyes adatait 6 évig köteles társaságunk megőrizni, ezt követően az adatokat töröljük. Amennyiben a szerződés annak teljesítése nélkül, az Ön elállása folytán szűnik meg, személyes adatait a szerződés megszűnését követően töröljük.

3.) Az adatok megismerésére jogosultak köre

A Társaságunk által történő, az Önnel kapcsolatos adatkezelés során biztosítani szükséges, hogy az adatokat kizárólag Társaságunk azon munkatársa(i), tisztségviselő(i) kezelje/kezeljék, aki(k)nek az egyes, szükséges műveletek végzése során az adatkezelése elengedhetetlen. Amennyiben az Önre vonatkozó adatok kezelése nem szükséges az adott munkatárs, tisztségviselő feladatainak ellátásához, azokat más munkatársak nem ismerhetik meg. Társaságunk a fentiek érvényesülését azzal is biztosítja, hogy a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat a nyilvánosságtól és az adatkezelésre általánosságban nem jogosult munkatársaktól elkülönített helyiségben és úgy tárolja, hogy a személyes adatok megismerésére csak és kizárólag az adatkezelésre jogosult és köteles munkavállaló(k)nak, tisztségviselő(k)nek legyen lehetősége.

4.) Az Ön jogai a személyes adatai kezelésével kapcsolatosan

Társaságunk tájékoztatja Önt, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg Önt:

hozzáféréshez való jog; a helyesbítéshez való jog; a törléshez való jog; az adatkezelés korlátozásához való jog; az adathordozhatósághoz való jog; a tiltakozáshoz való jog; az előzetes tájékozódáshoz való jog;

Ön a hozzáférési joga alapján jogosult arra, hogy a Társaságunktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és mindazon információkhoz hozzáférést kapjon, amelyről az előző pontokban részletes tájékoztatást kapott.

Ön a helyesbítéshez való joga alapján jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Ön a törléshez való joga alapján jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, a Társaságunk pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

Tájékoztatjuk Önt, hogy a törléshez való jog gyakorlását bizonyos személyes adatok, így különösen az Ön által megadott, a személyes adatai különleges kategóriájába tartozó személyes adatok körében korlátozza azon tény, hogy a Társaságunk által történő adatkezelésre a jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából kerül sor.

Ön az adatkezelés korlátozásához való joga alapján jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) a Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Ön a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ön az adathordozhatósághoz való joga alapján jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaságunk.

Ön a tiltakozáshoz való joga alapján jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak azon kezelése ellen, amely közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ön az előzetes tájékozódáshoz való joga alapján jogosult arra, hogy a Társaságunk és az általunk megbízott adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat a rendelkezésére bocsássuk.

A fentiekben biztosított jogokon túl Ön jogosult arra, hogy az adatvédelmi incidensről Társaságunktól indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatást kapjon, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.Az adatvédelmi incidens esetén ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, továbbá a Társaságunk által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

5.) Adattovábbítás, Adatfeldogozóként igénybe vett szervezetek

Társaságunk tájékoztatja Önt, hogy a számviteli és az egyéb adókötelezettségekre vonatkozó jogszabályok szerinti kötelezettségeinek teljesítése érdekében könyvelőtársaság szolgáltatásait veszi igénybe. Társaságunk a fentiek során az Ön azon személyes adatait, amelyek az egyes adókötelezettségek teljesítéséhez szükségesek, a Szuper Print Könyvelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (9200 Mosonmagyaróvár, Cserháti S. utca 5., Cg.08-09-002315), mint adatfeldolgozó részére továbbítja.

A fentiek jogalapja a GDPR 6. § (1) bekezdés c.) pontja, míg célja a számviteli kötelezettségek teljesítése. Azokban az esetekben, amikor Ön a Társaságunkkal szemben jogi eljárást indít, vagy Önnel szemben Társaságunk jogi eljárás indítására köteles, az Ön személyes adatait is tartalmazó dokumentációt Társaságunk jogosult a jogi ügyintézésre meghatalmazott WAGNER ÜGYVÉDI IRODA (9400 Sopron, Mátyás király u. 7. II/3.) részére továbbítani. Az ügyvédi iroda munkatársai ilyen esetben adatfeldolgozóként jogosultak eljárni. Ezekben az esetekben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.), illetve a 9. cikk (2) bekezdés f.) pontjain alapul, amikor az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

6.) Adatvédelmi tisztviselő

Társaságunk tájékoztatja Önt, hogy Társaságunknál Adatvédelmi tisztviselő működik, aki e tevékenységével kapcsolatosan Társaságunk által nem utasítható. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a személyes adataik kezeléséhez és az e szabályzat szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak tájékoztatás és segítségkérés érdekében.

Az Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége az alábbi: Név: ……………………………………………….., E-mail: …………………………………………….., Telefonszám: ……………………………………….

7.) A jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségek:

7.1. Hatósági vizsgálat kezdeményezéséhez való jog

Ön a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha a Társaságunk az Info tv. 14. §-ban meghatározott jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

7.2. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint a GDPR és az Info tv. ezen adatvédelmi szabályzatban is körülírt szabályait. Magyarország joghatósági területén Ön jelenleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., Telefon: 06 -1- 391-1400, Telefax: 06-1-391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) segítségét kérheti, illetve ide fordulhat panasszal.

7.3. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

7.4. A Társaságunkkal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok - köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog - sérelme nélkül, Ön hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályoknak, valamint a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértettük az azokban, valamint az ezen adatvédelmi szabályzatban biztosított jogait.

7.5 A kártérítéshez való jog és a felelősség

Ha Ön az ezen adatvédelmi szabályzatban ismertetett rendelkezések megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért a Társaságunktól kártérítésre jogosult.

A Társaságunk mentesül azonban a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

7.6. Jogorvoslati bíróság

A 7.2.-7.5. pont szerinti perek elbírálása Társaságunk székhelyére figyelemmel a Győri Törvényszék hatáskörébe és illetékességébe tartozik. A per azonban - az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8. ) Záradék

Társaságunk ezen szabályzat megalkotása útján is kívánja biztosítani, hogy Ön a személyes adatai kezeléséről teljes körű tájékoztatást kapjon, a jogait és jogérvényesítési lehetőségeit maximálisan gyakorolni tudja, továbbá, hogy a személyes adataik védelmét biztosítottnak érezhesse. Alulírott ………………………………… vásároló kijelentem, hogy ezen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit megértettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem, és az aláírásommal a személyes adataim kezeléséhez önkéntes, egyértelműen hozzájárulásomat adom.

Sopron, ……….. év …. hó …. nap

……………………………………

szolgáltatást igénybe vevő